Nasumpungan Ng Bagong Ulat Na Tinatayang 325,000 Adultong Asyano At Pasific Islander Sa Estados Unidos Ang Nakilala Bilang LGBT

Pahayag
Para sa Madaliang Pamamahagi
Oktubre 29, 2013

Makipag-ugnayan kina:
Laura Rodriguez, lrodriguez@rabengroup.com, (310) 956-2425
Brenda Arredondo, barredondo@rabengroup.com, (202) 587-4945

Halos 33,000 Indibidwal na Asian at Pasific Islander na LGBT ay Kabilang sa mga Parehang Pareho ang Kasarian

LOS ANGELES— 2.8% ng lahat ng adultong Asyano at Pasific Islander sa E.U. ang nakilala bilang tomboy, bakla, silahis, o transgender (LGBT), ayon sa bagong pag-aaral na pinamagatang, “LGBT Asian and Pacific Islander Individuals and Same-Sex Couples,” ni Angeliki Kastanis, Public Policy Research Fellow sa Williams Institute, at Gary J. Gates, Tanyag na Scholar ng Williams.

Sa buong bansa, tinatayang 325,000 indibidwal na LGBT na Asyano at Pacific Islander (API) ang may mabababang antas ng empleyo at akademikong tagumpay kaysa sa mga hindi LGBT.

Sa pangkalahatan, ang 33,000 indibidwal na API na kabilang sa mga parehang magkatulad ang kasarian ay mas mabuti ang katayuan. Gayunpaman, napansin ni Kastanis na, “Inilalantad ng detalyadong pagsusuri ng data ang alanganing katayuan ng mga subgroup na LGBT, kabilang na ang mga Pacific Islander at Native Hawaiian, pareha na parehong babae, pareha na parehong API at parehang may anak. Mas malamang na makaranas ang mga grupong ito ng mas mababang antas ng health insurance coverage, mas mababang akademikong tagumpay, mas mataas na antas ng noncitizenship status at mas mataas na antas ng kawalan ng trabaho kaysa sa ibang parehang API.”

Ang mga indibidwal na API na kabilang sa parehang pareho ang kasarian ay mas malamang na tumira at magtrabaho sa mga lugar kung saan may mataas na bilang ng mga indibidwal na API sa pangkalahatang populasyon. Ikatlong bahagi ng mga parehang API na pareho ang kasarian ay nakatira sa California, Hawaii at New York.

Mahigit sa ika-apat na bahagi (26%) ng mga parehang pareho ang kasarian na kabilang ang isang asawa o kaparehang API ay may binubuhay na anak, at ang mga parehang ito ay makikitaan ng kahirapan sa buhay na may mga katamtamang kita na 20% mas mababa kaysa sa mga kita ng may anak na mag-asawang API na magkaiba ang kasarian.

“Ipinakikita ng natuklasan na ang mga indibidwal na API na kabilang sa parehang pareho ang kasarian ay mas malamang na kapwa nakatapos ng kolehiyo kaysa sa mga indibidwal na kabilang sa parehang magkaiba ang kasarian. Gayunpaman, ang mga may anak na parehang API na pareho ang kasarian ay mayroong mas mababang antas ng pinag-aralan kaysa sa mga parehang magkaiba ang kasarian na kapareho nila ang kalagayan, na maaaring magpaliwanag sa ilan sa kanilang pagiging mahina sa ekonomiya o kahirapan,” ang sabi ni Gates.

Ang mga indibidwal na API na kabilang sa parehang pareho ang kasarian ay mas malamang na ipinanganak sa E.U. kaysa sa mga indibidwal na API na kabilang sa mga parehang magkaiba ang kasarian (35% versus 13%). Ang tatlong pinakanangungunang bansang iniulat na pinagmulan ng mga indibidwal na API na kabilang sa parehang pareho ang kasarian na ipinanganak sa labas ng E.U. ay Pilipinas, Veitnam at Taiwan. Ang mga indibidwal na API na kabilang sa parehang pareho ang kasarian ay mas malamang na citizen ng E.U. kaysa sa mga parehang API na magkaiba ang kasarian (81% versus 68%). Isa sa bawat limang parehang API na pareho ang kasarian ay binational (kabilang na dito ang parehang ang isa ay citizen at ang isa naman ay hindi citizen). Higit pa riyan, ang ikaapat na bahagi ng may anak na parehang API na pareho ang kasarian ay may kapareha na hindi isang citizen.

Kabilang sa iba pang mahahalagang natuklasan:

•    Ang mga adultong LGBT na API ay may mataas na antas ng walang trabaho kaysa sa mga adultong hindi LGBT na API (11% versus 8%).
•    Ang mga may anak na parehang API na pareho ang kasarian ay mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng dalawang nakatapos sa kolehiyo kung ikukumpara sa mga parehang API na magkaiba ang kasarian na pareho ang kalagayan (20% versus 43%).
•    Ang mga adultong LGBT na API ay mas malamang na hindi nakatapos ng isang degree sa kolehiyo kung ikukumpara sa adultong hindi LGBT (42% v. 59%).
•    Ang mga antas ng naabot na eduksyon ay nagbabago rin sa pagitan ng mga subpopulation na nasa komunidad ng API. Iniuulat ng mga indibidwal na Asyano na kabilang sa parehang pareho ang kasarian ang mahigit sa dobleng antas ng nakatapos sa kolehiyo kung ikukumpara sa mga indibidwal na PI/NH. Ang mga indibidwal na may pinagmulang Asian Indian, Taiwanese, o Pakistani ay nag-ulat ng matataas na antas ng natamong edukasyon, habang ang mga indibidwal na Laotian, Hmong, Cambodian, at Hawaiian naman ay nag-ulat ng mas mababang antas ng natapos sa kolehiyo.
•    Kung tungkol sa taunang average na kita, nahigitan ng mga parehang API na parehong lalaki ang kita ng mga parehang API na parehong babae nang mahigit sa $25,000. Ang mga parehang API na parehong babae ay nag-ulat ng average na kita ng pamilya na kapareho ng sa parehang API na magkaiba ang kasarian.

Isinasaalang-alang ng ulat ang mga katangian ng mga adulto na nakilalang LGBT gamit ang survey sa pagsubaybay ng Gallup Daily. Ginamit ang mga data na mula sa 2008-2010 American Community Survey para isaalang-alang ang mga katangian kapwa ng mga parehang kasal at hindi kasal. Ang parehong survey ay kinabibilangan ng mga respondent na natukoy na Asian, Native Hawaiian, o Pacific Islander nang hilingan silang ilarawan ang kanilang lahing pinagmulan.

I-click ito para sa kabuuan ng pag-aaral.

Share Button